fundusze europejskie
samorząd województwa wielkopolskiego
unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Gmina Rychwał to gmina o charakterze miejsko-wiejskim, położona w południowo wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Rychwał, gdzie następuje koncentracja funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz administracyjnej. Gmina oddalona jest od miasta powiatowego Konin o 22 km, zaś od miasta wojewódzkiego Poznań o 110 km. Gmina graniczy z 3 jednostkami samorządowymi powiatu konińskiego, 1 jednostką samorządową powiatu tureckiego oraz 2 jednostkami samorządowymi powiatu kaliskiego.

System przestrzenny gminy swym zasięgiem obejmuje miasto Rychwał oraz 23 sołectwa, do których należą: Biała Panieńska, Broniki, Czyżew, Dąbroszyn, Franki, Gliny, Grabowa, Grochowy, Jaroszewice Grodzieckie, Jaroszewice Rychwalskie, Kuchary Borowe, Kuchary Kościelne, Lubiny, Modlibogowice, Rozalin, Rybie, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Święcia, Wardężyn, Wola Rychwalska, Złotkowy, Zosinki.

Powierzchnia gminy Rychwał jest równa 11 782 ha, co stanowi 7,5% powierzchni powiatu konińskiego oraz 0,40% województwa wielkopolskiego. Gmina Rychwał jest gminą rolniczą o niskim wskaźniku dochodów – podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca na 2021 r. wynosił 1058,33 zł.

Przez Gminę Rychwał przechodzi odcinek 13,6 km drogi krajowej 25 (z czego w mieście 4,4 km). Przebiega również odcinek 9,5 km drogi wojewódzkiej 443 (z czego w mieście 3,2 km). Na terenie Gminy i Miasta Rychwał występują liczne odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 47,4 km (z czego 11,2 km w mieście i 36,2 km pozostały teren gminy), natomiast dróg gminnych jest 114,1 km (z czego w mieście 6,5 km).

Gminę Rychwał pod koniec grudnia 2021 r. zamieszkiwało na pobyt stały 8 192 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 69 os/km2. W ostatnich kilku latach w gminie Rychwał odnotowywany był spadek liczby mieszkańców, między rokiem 2011 a 2021 liczba ta spadła o 174 osoby.

Liczba bezrobotnych w gminie Rychwał w roku 2021 wynosiła 168 osób (2,05 % mieszkańców).

Na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych, dwa przedszkola i jeden żłobek oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Środowiskowy Dom Samopomocy. Wydarzenia kulturalne i sportowe koncentrują się w Rychwale, gdzie znajduje się Hala Widowiskowo-Sportowa zlokalizowana na Stadionie Miejskim. Hala pełni funkcje domu kultury, tutaj odbywa się większość wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak choćby koncerty Orkiestry Dętej Quantum. Na terenie stadionu zaś odbywa się największa cykliczna impreza plenerowa w gminie czyli Rychwalia, które mają prawie dwudziestoletnią tradycję. Ważna cykliczną imprezą są Impresje Muzyczne czyli Piknik Orkiestr Dętych, w tym wydarzeniu uczestniczą orkiestry dęte z terenu całego kraju.

Na terenach wiejskich funkcjonuje sześć domów kultury i osiem remiz, które także pełnią funkcje świetlic wiejskich.

Wszyscy mieszańcy mają dostęp do sieci wodociągowej. Na terenie gminy działają trzy stacje uzdatniania wody: w Rychwale, w Rozalinie i w Jaroszewicach Grodzieckich. Tylko 27% mieszkańców ma dostęp do sieci kanalizacyjnej, która obejmuje większą część miasta Rychwał, nie obejmuje innych miejscowości. Na terenie gminy działa jedynie oczyszczalnia ścieków typu Lemna, z 1998, która w minimalnym stopniu spełnia wymogi w zakresie parametrów oczyszczonych ścieków oraz jest niewystarczająca w stosunku do rozbudowy zabudowy mieszkaniowej. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Rychwale, przy ulicy Żurawin.

Obok szeregu innych inwestycji, związanych z infrastrukturą drogową, wodno-kanalizacyjną, gmina realizuje wiele projektów mających na celu ochronę środowiska. Gmina Rychwał, nie tylko edukuje najmłodszych, chociażby poprzez utworzenie w każdej szkole i w przedszkolu zielonej klasy lekcyjnej, ale także realizuje duże projekty inwestycyjne z zakresu OZE. Gmina Rychwał inwestuje w odnawialne źródła energii – od 2016 r. na terenie gminy powstało 6 instalacji fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej i 199 instalacji dla gospodarstw domowych dofinansowanych w ramach projektów unijnych realizowanych przez gminę Rychwał. W roku bieżącym uruchomionych zostanie sześć turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda (łącznie do 18,0 MW). W roku 2021 w miejscowym planie przekształcono 100 km2 pod budowę farm fotowoltaicznych.

Gmina stawia także na rozwój usług społecznych – w 2021 r. uruchomiono tu Centrum Usług Społecznych. Ponadto wspierane są podmioty ekonomii społecznej. Spółdzielnia Socjalna PORYW, której współzałożycielem jest gmina Rychwał, realizuje wiele zadań zleconych przez Gminę, uzupełniając swoim działaniem spółkę komunalną: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale.